رویداد

آغاز به کار اولین رویداد ملی نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمندسازی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

پایگاه خبری

رویدادهای آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

اتمام: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

اتمام: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

اتمام: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

اتمام: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

اتمام: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

پارک علم و فناوری یزد

پردیس های فناوری استان یزد

ارتباط مستقیم با مراکز

پارک علم و فناوری یزد دارای پردیس های فناوری در سطح استان یزد و در شهرستان های ابرکوه ، میبد و اردکان است.

در این مراکز شرکت های دانش بنیان و استارت آپ مستقر و از خدمات عمومی و تخصصی پارک علم و فناوری طبق شیوه نامه بهره مند می شوند.

ارائه ی تسهیلات کم بهره ، دفتر استیجاری و همچنین مشاوره و منتور از خدمات ارائه شده به واحدهای مستقر است.

0
شرکت های کل
0
تعداد پردیس ها
0
تعداد مراکز اقماری
نهاد های پشتیبان
t
s
m
m