برگزاری دوره آموزشی آشنایی با امور مرتبط با قوانین کار برای شرکت های دانش بنیان و فناور (سلسله رویدادهای ایده تا کارآفرینی)

  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با امور مرتبط با قوانین کار برای شرکت های دانش بنیان و فناور (س...

ادامه مطلب