نشست نمایندگان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی بارمان افق نصر با شرکتهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد

  نشست نمایندگان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی بارمان افق نصر با ...

ادامه مطلب