اخبار

فراخوان جذب و انتخاب مجری راهبری مرکز ساخت دیجیتال(فب لب) پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد در نظر دارد در راستای توسعه زیست بوم نوآوری در پارک و به منظور راهبری مرکز ساخت دیجیتال پارک (فب لب) از بین

افراد واجد الشرایط یک مجری را انتخاب نماید. متقاضیان می توانند ضمن بازدید از این فضای در نظر گرفته شده و تماس با واحد خدمات تخصصی پارک

نسبت به ارسال پیشنهادیه خود اقدام نمایند.

اهداف مورد انتظار:

  • ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات ساخت دیجیتال مورد نیاز شرکت ها و هسته های دارای پذیرش در مراکز رشد و مرکز

    نوآوری پارک

  • فراهم آوردن محیطی اختصاصی برای آموزش کارگاهی در حوزه ساخت دیجیتال مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان

شرایط پایه مورد نیاز جهت انتخاب مجری راهبری فضای کار اشتراکی:

• متقاضی بایست دارای تعامل و تجربه فعالیت شبکه ای با شرکت های فناور و دانش بنیان در درون استان و نیز ارتباط با نهادها ی

مختلف حوزه علم و فناوری باشد.

• لازم است متقاضی دارای دیدگاه تخصصی در زمینه مدیریت مراکز ساخت دیجیتال بوده و برنامه مدون و مدل راهبری این فضا در

راستای اهداف پارک علم و فناوری یزد را ارائه نماید.

• متقاضی می بایست دارای تخصص و مهارت مورد نیاز جهت اداره و پذیرش افراد و کار با ماشین آلات و دستگاه های ساخت دیجیتال

و نگهداری آن ها باشد .

مستندات مورد نیاز که باید توسط متقاضی ارسال گردد(فایل دیجیتال به صورت pdf)

• رزومه فعالیت افراد کلیدی

• برنامه عملیاتی با توجه به اهداف پارک

• امضاء پیش نویس قرارداد

اطلاعات اولیه برای ارائه درخواست:

فضای در نظر گرفته شده در خیابان مطهری، پارک علم و فناوری یزد واقع شده است. تجهیزات مرکز ساخت دیجیتال شامل:

دو دستگاه پرینتر سه بعدی، یک دستگاه سی ان سی غیر فلزات، یک دستگاه وکیوم فرمینگ و یک دستکاه برش لیزر غیر فلزات(130 *90) می باشد.

ارائه درخواست و ارسال مدارک و مستندات متقاضیان موجب هیچگونه حقی برای آن ها نخواهد بود و پارک در راستای صلاح و صرفه خود در

نحوه ارزیابی و انتخاب مجری و همچنین نوع و شرایط قرارداد محق خواهد بود بر اساس ضوابط خود عمل نماید و لذا حق هرگونه اعتراض از

متقاضیان در این خصوص سلب می گردد.

کسب اطلاعات بیشتر: 03537260105

سامانه ستاد: https://fe.setadiran.ir/centralboard/#/central-board-0

مهلت ارائه درخواست: 5 خردادماه 1402(جمعه)