متولی و پاسخ‌گوی فرآیند جذب:

واحد مالکیت فکری – مهندس حسینی


 

گام اول:  مراجعه به واحد مالکیت فکری توسط متقاضی استقرار  


گام دوم:  ارائه مشاوره به متقاضی جهت مراجعه به کارگزار توسط مدیر مالکیت فکری


گام سوم: مراجعه به کارگزار توسط متقاضی


گام چهارم: ارائه راهنمایی به متقاضی توسط کارگزار (جهت اطمینان از حفظ اصل امانت و عدم سوء استفاده، مخترع می‌بایست قبل از بیان ایده/اختراع خود از قوه قضائیه کد اظهارنامه دریافت کند.)


گام پنجم: تکمیل مستندات لازم و بارگذاری در سامانه مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه و دریافت کد اظهارنامه توسط متقاضی استقرار – از طریق سامانه مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه


گام ششم: ارجاع به واحد مالکیت فکری توسط مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه


گام هفتم: تشکیل پرونده و ارجاع به کارگزار توسط مدیر مالکیت فکری 


گام هشتم: اطلاع‌رسانی به متقاضی در خصوص مدارک مورد نیاز توسط متقاضی


گام نهم: ارائه درخواست به معاون فناوری/رئیس پارک توسط متقاضی


گام دهم: دریافت نامه موافقت با تخفیف و اطلاع‌رسانی به کارگزار توسط مدیر مالکیت فکری


گام یازدهم: محاسبه مبلغ نهائی قابل پرداخت توسط متقاضی و اعلام به وی توسط کارگزار


گام دوازدهم: تهیه مدارک لازم و مراجعه به کارگزار پارک توسط متقاضی


گام سیزدهم: اعلام مشخصات فیش واریز به مالکیت فکری توسط کارگزار


گام چهاردهم: استعلام مشخصات فیش واریز از واحد مالی توسط مدیر مالکیت فکری 


گام پانزدهم: بررسی صحت واریز پول به حساب پارک و اعلام نظر توسط مدیر مالی 


گام شانزدهم: انتخاب داور توسط کارگزار و مدیر مالکیت فکری


گام هفدهم: ارسال پرونده اختراع به داور توسط کارگزار 


گام هجدهم: بررسی و اعلام نظر توسط داور


گام نوزدهم: اصلاح بر اساس نکات ذکر شده توسط داور توسط متقاضی


گام بیستم: بررسی و ارزیابی کمیت و کیفیت داوری توسط مدیر مالکیت فکری


گام بیست‌و‌یکم: ثبت نتایج ارزیابی در سامانه مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه توسط مدیر مالکیت فکری


گام بیست و دوم: بررسی و اعلام نظر توسط مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه


گام بیست و سوم: بررسی نتیجه ارزیابی در سامانه توسط مدیر مالکیت فکری


گام بیست و چهارم: صدور گواهی ثبت اختراع توسط کارگزار


گام بیست و پنجم: بررسی و اعلام نظر توسط مدیر مالکیت فکری و رئیس پارک


گام بیست و ششم: تحویل به متقاضی توسط کارگزار