• خانم رسایی – منشی دفتر ریاست  – تلفن مستقیم:  03537256129 – داخلی 208
  • فکس مرکز اقبال: 03537256128  – 03537260133