• آقای حسینی – مدیر مالکیت فکری – تلفن مستقیم:‌03537260041 – داخلی 214