محورهای رویداد

نظارت و ارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

ارزیابی عملکرد روسای موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

تضمين كیفیت و بهرهوری در موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

اعتبار سنجی، سطح بندی و رتبه بندی موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

طراحی داشبورد و سامانه جامع گزارشات

برنامه های رویداد

تقدیر از ایده های برتر

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه

برگزاری نشست های B2G

برگزاری پنل علمی

آغاز ثبت ایده ها یکم آذرماه ۱۴۰۲ زمان برگزاری رویداد ۲۷ و ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ وبگاه دانلود کتابچه نیازها و ثبت ایده ها

دبیرخانه پارک علم و فناوری یزد ۰۳۵۳۷۲۶۰۰۸۹