معرفی پردیس فناوری دانشگاه ازاد

مراکز نوآوری و پردیس‌های فناوری دانشگاهی، نقطه اتصال توانمندی‌های دانشگاه و نیازمندی‌های صنعت و جامعه محسوب می‌شوند .دراین پردیس که با همکاری دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد ایجاد شده، بالغ بر 60 شرکت فناور و دانش بنیان در مراحل پیش‌رشد، رشد و پسارشد فعالیت دارند. 

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف پردیس فناوری دانشگاه ازاد

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری