فعالیت های کارخانه نوآوری درخشان:

اجماع عناصر زیست بوم استارتاپی در یک مکان، مفهوم جدیدی تحت عنوان کارخانه‌های نوآوری یا کمپ استارتاپی را ایجاد می‌کند که محل تجمع شرکت‌های نوپا بوده و خدمات مورد نیاز آن‌ها به صورت متمرکز در کنار یکدیگر را فراهم می‌کند. کارخانه نوآوری درخشان از پروژه های زیر ساختی منطقه ویژه علم و فناوری یزد می باشد که با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز نموده است.

منطقه ویژه علم و فناوری یزد با چشم انداز؛ تحقق اقتصاد دانش بنیان، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی و ایجاد شرایط هم افزایی با هدف ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری، حمایت از حوزه های فناوری، شبکه سازی و راه اندازی پروژه های زیر ساختی تاسیس شده است.

راه های ارتباطی با مسئول سالن:

آقای