درخواست اراضی پردیس کوثر

اطلاعات شرکت

اطلاعات سه سال منتهی به آخرین اظهارنامه

اطلاعات فناوری محصول

Max. file size: 128 MB.

گزارش تسهیلات اخذ شده متقاضی در سه سال آخر منتهی به ارزیابی

مخاطبین :

1. شرکت های فناور

2.شرکت های دانش بنیان

معیارهای فناوری :

سطح آمادگی فناوری

Technology Readiness Level):TRL ≥ ۷ . ۱.

۲.  ارزش فناوری و توان مالی شرکت می بایست به تایید هیات رئیسه برسد.
۳.  حداقل ۵۰ درصد فروش آخرین اظهارنامه مربوط به فناوری های مورد پذیرش باشد.

معیارهای مالی:

۱. حداقل میانگین مبلغ فروش در سه سال منتهی به آخرین اظهارنامه 50 میلیارد ریال باشد.
۲. به طور متوسط حداقل میانگین ۵ نفر نیروی انسانی بیمه شده توسط شرکت در سه سال آخر منتهی به ارزیابی حضور داشته باشند.
۳. حداقل سرمایه ثبتی شرکت 5 میلیارد ریال باشد.
4- گزارش تسهیلات اخذ شده متقاضی در سه سال آخر منتهی به ارزیابی.
مهم : اعتبار سنجی اطلاعات ارسالی از طریق سامانه اقبال صورت خواهد گرفت و لازم است متقاضیان محترم نسبت به بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه اقبال اقدا م نمایند