شناسایی نیازهای فناورانه :
هفته اول خرداد تا 15 تیر 1402

ارسال طرح های فناورانه:
هفته دوم تیر تا هفته دوم مرداد1402

برگزاری رویداد 18 مرداد1402

محورهای رویداد

کاشــــی و ســــرامـیـک

مـعـدن و فـولاد

نســــــاجی

هــوش مـصـنـوعـی

دبیر خانه رویداد:

03537260089

09134547339

31