فراهم شدن زیرساخت های راه اندازی بورس ایده در پارک یزد

مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر:

فراهم شدن زیرساخت های راه اندازی بورس ایده در پارک یزد

  • ۱۴ آبان, ۱۳۹۶

مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر گفت: در طی چند سال گذشته، زﻳﺮﺳﺎﺧت های ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ.