گردهمایی شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسئولین پارک یزد
۲ سال پیش

گردهمایی شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسئولین پارک یزد

گردهمایی شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسئولین پارک یزد
امروز عملکرد و رزومه شرکت های مستقر در پارک تصویرگر سیمای پارک علم و فناوری یزد در جامعه است
۳ سال پیش

امروز عملکرد و رزومه شرکت های مستقر در پارک تصویرگر سیمای پارک علم و فناوری یزد در جامعه است

امروز عملکرد و رزومه شرکت های مستقر در پارک تصویرگر سیمای پارک علم و فناوری یزد در جامعه است
گزارش تصویری برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در یزد

گزارش تصویری برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در یزد