صیانت از زمین طرح جامع پارک، وظیفه ی شورای شهر یزد است

حمیدرضا قمی در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد مطرح کرد:

صیانت از زمین طرح جامع پارک، وظیفه ی شورای شهر یزد است

  • ۲۷ آذر, ۱۳۹۸

کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد، یکشنبه 24 آذر ماه 98 برگزار شد.