کسب مقام نخست عملکرد فن بازار استان یزد در میان دیگر فن بازار های کشور

در چهاردهمین نشست فن بازارهای کشور انجام شد:

کسب مقام نخست عملکرد فن بازار استان یزد در میان دیگر فن بازار های کشور

  • ۲۱ مرداد, ۱۳۹۹

چهاردهمین نشست فن بازارهای کشور ۷ مرداد ۹۹ با حضور کارگزاران و مدیران فن بازارهای کشور و رئیس فن بازار ملی ایران به صورت مجازی برگزار شد.