بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از تکنو پارک گرجستان
۳ سال پیش

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از تکنو پارک گرجستان

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از تکنو پارک گرجستان
برگزاری کارگاه آموزشی الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری
۳ سال پیش

برگزاری کارگاه آموزشی الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری

برگزاری کارگاه آموزشی الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری