واگذاری 20 هکتار زمین به شرکت های فناور در فاز اول زمین های طرح جامع پارک یزد
۱ سال پیش

واگذاری 20 هکتار زمین به شرکت های فناور در فاز اول زمین های طرح جامع پارک یزد

واگذاری 20 هکتار زمین به شرکت های فناور در فاز اول زمین های طرح جامع پارک یزد