روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم
۴ سال پیش

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم
بازدید عضو شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

بازدید عضو شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

بازدید عضو شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد