برگزاری نشست تخصصی کارکرد مراکز فناوری دانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری استان یزد

به همت پارک علم و فناوری یزد انجام گرفت:

برگزاری نشست تخصصی کارکرد مراکز فناوری دانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری استان یزد

  • ۲۸ فروردین, ۱۴۰۰

نخستین نشست تخصصی کار کرد مراکز فناوری دانشگاهی در توسعه زیست بوم نوآوری استان یزد چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.