نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه سیستم های نوین آبیاری
۲ سال پیش

نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه سیستم های نوین آبیاری

نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه سیستم های نوین آبیاری