انتصاب عماد مرشدیان به عنوان نماینده شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ سال پیش

انتصاب عماد مرشدیان به عنوان نماینده شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتصاب عماد مرشدیان به عنوان نماینده شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات