گزارش تصویری نشست مدير پرديس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شركت هاي مستقر در مركز رشد اين پرديس
۳ سال پیش

گزارش تصویری نشست مدير پرديس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شركت هاي مستقر در مركز رشد اين پرديس

گزارش تصویری نشست مدير پرديس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شركت هاي مستقر در مركز رشد اين پرديس