ابلاغ برنامه های شش ماه آینده حوزه های مختلف پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

ابلاغ برنامه های شش ماه آینده حوزه های مختلف پارک علم و فناوری یزد

ابلاغ برنامه های شش ماه آینده حوزه های مختلف پارک علم و فناوری یزد
تحقق اقتصاد دانش بنیان در سایه همکاری تمام دستگاه ها
۲ سال پیش

تحقق اقتصاد دانش بنیان در سایه همکاری تمام دستگاه ها

تحقق اقتصاد دانش بنیان در سایه همکاری تمام دستگاه ها
لزوم همکاری تمام واحدها جهت رفع مشکلات شتاب دهنده ها
۲ سال پیش

لزوم همکاری تمام واحدها جهت رفع مشکلات شتاب دهنده ها

لزوم همکاری تمام واحدها جهت رفع مشکلات شتاب دهنده ها
انتصاب سرپرست مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

انتصاب سرپرست مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک علم و فناوری یزد
انتصاب مسئول هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

انتصاب مسئول هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مسئول هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک علم و فناوری یزد
محیط متعالی نیازمند تفکر متعالی است
۲ سال پیش

محیط متعالی نیازمند تفکر متعالی است

محیط متعالی نیازمند تفکر متعالی است
انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد