اجرای مرحله اول واگذاری زمین های طرح جامع و فراخوان مرحله دوم
۱۱ ماه پیش

اجرای مرحله اول واگذاری زمین های طرح جامع و فراخوان مرحله دوم

اجرای مرحله اول واگذاری زمین های طرح جامع و فراخوان مرحله دوم