دفاع از طرح سیستم توزیع رباتیکی در دامنه کوچک

در ششمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه انجام شد:

دفاع از طرح سیستم توزیع رباتیکی در دامنه کوچک

  • ۱۶ بهمن, ۱۳۹۸

جلسه دفاع از طرح سیستم توزیع رباتیکی در دامنه کوچک، روز دوشنبه، ۱۴ بهمن 98 در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.