برگزاری جلسه شورای خلاقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جوادالائمه
۴ سال پیش

برگزاری جلسه شورای خلاقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جوادالائمه

برگزاری جلسه شورای خلاقیت و نوآوری مجتمع آموزشی جوادالائمه
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای خلاقیت و نو آوری مجتمع آموزشی جواد الائمه
۴ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای خلاقیت و نو آوری مجتمع آموزشی جواد الائمه

گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای خلاقیت و نو آوری مجتمع آموزشی جواد الائمه