پنل تخصصی چالش ها و فرصت های هوشمندسازی شهر یزد
۲ سال پیش

پنل تخصصی چالش ها و فرصت های هوشمندسازی شهر یزد

پنل تخصصی چالش ها و فرصت های هوشمندسازی شهر یزد
گزارش تصویری جلسه شهر هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌ها
۴ سال پیش

گزارش تصویری جلسه شهر هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌ها

گزارش تصویری جلسه شهر هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌ها