افتتاح پروژه افزایش خلوص سنگ آهن بدون استفاده از آب
۲ سال پیش

افتتاح پروژه افزایش خلوص سنگ آهن بدون استفاده از آب

افتتاح پروژه افزایش خلوص سنگ آهن بدون استفاده از آب
گزارش تصویری افتتاح پروژه شرکت فراوری کانی گنج در عقدا
۲ سال پیش

گزارش تصویری افتتاح پروژه شرکت فراوری کانی گنج در عقدا

گزارش تصویری افتتاح پروژه شرکت فراوری کانی گنج در عقدا