تولید بیش از ده محصول در حوزه آب درمانی، دستاورد مهم شرکت

در گفتگو با مدیرعامل شرکت دانش بنیان ارمغان تجارت کویر یزد مطرح شد:

تولید بیش از ده محصول در حوزه آب درمانی، دستاورد مهم شرکت

  • ۱۱ مهر, ۱۳۹۷

شرکت دانش بنیان ارمغان تجارت کویر یزد در زمینه تجهیزات پزشکی و تولید تجهیزات ورزش در آب فعالیت دارد. با حمید ابوئی، مدیر عامل این شرکت گفتگویی داشتیم که آن را با هم می خوانیم: