گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان استاندارد و رئیس پارک علم و فناوری یزد از آزمایشگاه مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
۲ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان استاندارد و رئیس پارک علم و فناوری یزد از آزمایشگاه مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان استاندارد و رئیس پارک علم و فناوری یزد از آزمایشگاه مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران