جلسه پذیرش شرکت ها جهت استقرار در اراضی پردیس پارک یزد
۹ ماه پیش

جلسه پذیرش شرکت ها جهت استقرار در اراضی پردیس پارک یزد

جلسه پذیرش شرکت ها جهت استقرار در اراضی پردیس پارک یزد
گزارش تصویری سیزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۱ سال پیش

گزارش تصویری سیزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری سیزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
گزارش تصویری دوازدهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۱ سال پیش

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
گزارش تصویری دهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری دهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری دهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
گزارش تصویری نهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری نهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری نهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
گزارش تصویری هشتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری هشتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری هشتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
گزارش تصویری هفتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری هفتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری هفتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
گزارش تصویری هفتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری هفتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری هفتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
گزارش تصویری ششمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری ششمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری ششمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
گزارش تصویری پنجمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری پنجمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری پنجمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98