دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری - بوشهر
۳ سال پیش

دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری - بوشهر

دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری - بوشهر