جلسه هماهنگی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد با نمایندگان دانشگاه های استان
۲ سال پیش

جلسه هماهنگی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد با نمایندگان دانشگاه های استان

جلسه هماهنگی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد با نمایندگان دانشگاه های استان