تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا
۲ سال پیش

تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا

تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا