توانایی تجاری سازی ایده؛ شاخص اصلی داوری در جشنواره شتاب

دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی عنوان کرد:

توانایی تجاری سازی ایده؛ شاخص اصلی داوری در جشنواره شتاب

  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۶

دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اظهار کرد: با توجه به رسالت پارک های علم و فناوری مبنی بر تشویق و ترغیب نوآوران و مبتکران به سمت تجاری سازی، در این جشنواره ایده علمی با توانایی تجاری سازی شدن و تلاش ایده دهنده برای تولید ثروت از ایده، اصل مهمی برای برگزیده شدن محسوب می شود.