نسلی نوآور تربیت کنیم

نسلی نوآور تربیت کنیم

  • ۱۷ آبان, ۱۳۹۶

یادداشت علی اکبر قیومی، مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد با عنوان نسلی نوآور تربیت کنیم.