فرهنگ و فضای استارتاپی، مزیت ها و موقعیت ها

فرهنگ و فضای استارتاپی، مزیت ها و موقعیت ها

  • ۹ آبان, ۱۳۹۶

یادداشت علی اکبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد با عنوان فرهنگ و فضای استارتاپی، مزیت ها و موقعیت ها