معافیت پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال

با اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان محقق می شود:

معافیت پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال

  • ۲ آبان, ۱۳۹۷

با اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان، آن ها می توانند با داشتن شرایط خاص و به کارگیری نیروی کار جدید فارغ التحصیل دانشگاهی از پرداخت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت 2 سال معاف شوند.