شتابدهنده سرايند افكار نو اولين شتابدهنده فعال در حوزه بيوتكنولوژي در استان
۱۱ ماه پیش

شتابدهنده سرايند افكار نو اولين شتابدهنده فعال در حوزه بيوتكنولوژي در استان

شتابدهنده سرايند افكار نو اولين شتابدهنده فعال در حوزه بيوتكنولوژي در استان