نمایشگاه فن بازار استان یزد به کار خود پایان داد
۲ سال پیش

نمایشگاه فن بازار استان یزد به کار خود پایان داد

نمایشگاه فن بازار استان یزد به کار خود پایان داد
غرفه پارک علم و فناوری یزد؛ غرفه برگزیده نمایشگاه فن بازار شد
۴ سال پیش

غرفه پارک علم و فناوری یزد؛ غرفه برگزیده نمایشگاه فن بازار شد

غرفه پارک علم و فناوری یزد؛ غرفه برگزیده نمایشگاه فن بازار شد