آغاز عملیات اجرایی ساختمان پایلوت فناوری در طرح جامع پارک یزد توسط استاندار
۶ ماه پیش

آغاز عملیات اجرایی ساختمان پایلوت فناوری در طرح جامع پارک یزد توسط استاندار

آغاز عملیات اجرایی ساختمان پایلوت فناوری در طرح جامع پارک یزد توسط استاندار