افتتاح طرح تولید آجر نمای عایق با ایده و مشاوره شرکت اقتصاد دانش بنیان (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)
۲ سال پیش

افتتاح طرح تولید آجر نمای عایق با ایده و مشاوره شرکت اقتصاد دانش بنیان (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)

افتتاح طرح تولید آجر نمای عایق با ایده و مشاوره شرکت اقتصاد دانش بنیان (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)