جذب و پذیرش در دوره پیش‌رشد

مراکز رشد و واحدهای فناور

هدف از این فرآیند، حمایت از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده است.

جذب و پذیرش در دوره رشد

مراکز رشد و واحدهای فناور

هدف از این فرآیند، حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک جهت ورود به صنعت است.