جذب و پذیرش در دوره رشد

مراکز رشد و واحدهای فناور

هدف از این فرآیند، حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک جهت ورود به صنعت است. برای استفاده از این خدمت به پردیس مربوطه مراجعه کنید.