جذب و پذیرش در دوره پسارشد

واحد عارضه‌یابی و توانمندسازی

هدف از این فرآیند، حمایت از شرکت‌های فارغ‌التحصیل مراکز رشد و شرکت‌های فناور است. برای استفاده از این خدمت به پردیس مربوطه مراجعه کنید.

جذب و پذیرش در دوره رشد

هدف از این فرآیند، حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک جهت ورود به صنعت است. برای استفاده از این خدمت به پردیس مربوطه مراجعه کنید.