ثبت اختراع

مالکیت فکری

مشاوره، ارزیابی اختراعات و آموزش مالکیت فکری از خدمات واحد مالکیت فکری است. متولی این خدمت مهندس حسینی مستقر در حوزه ستادی به شماره تماس 03537256129 می‌باشد.

جذب و پذیرش در دوره پیش‌رشد

مراکز رشد و واحدهای فناور

هدف از این فرآیند، حمایت از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده است. خدمات این بخش توسط پردیس‌ها و مراکز رشد ارائه می‌شود.

جذب و پذیرش در دوره رشد

مراکز رشد و واحدهای فناور

هدف از این فرآیند، حمایت از شرکت‌های مستقر در پارک جهت ورود به صنعت است. برای استفاده از این خدمت به پردیس مربوطه مراجعه کنید.