شماره شبای پارک علم و فناوری یزد:

IR640180000000002092594974