به نقل از صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

در این جلسه طی مذاکرات بعمل آمده مقرر شد تا تاریخ 15/9/89 به سهامداران جهت استفاده از حق تقدم سهام مهلت داده شود و همچنین مقرر گردید سرمایه گذاری صندوق در طرحهای ریسک پذیر مطرح و جهت بررسی طرحهای ارائه شده بررسیهای مضاعف صورت گیرد .

  • ۲۲ آبان, ۱۳۸۹