به نقل از مرکز ر شد فناوری طبس

این روبات مرحله اول پذیرش جهت استفاده از حمایت های مرکز رشد نوآوری پارک را کسب نمود.
این روبات برای شرکت در مسابقات رعدکاپ اصفهان که در اواخر آبان ماه برگزار می گردد، طراحی و ساخته می شود.

  • ۱۹ آبان, ۱۳۸۹