در دور دوم انتخابات نمایندگان موسسات فناور، محمد مهدی آرمان با کسب 26 رای از مجموع 42 رای ماخوذه به عنوان نماینده موسسات فناور انتخاب شد.

گفتنی است دور اول انتخابات روزهای چهارم و پنجم مهر ماه برگزار شد که مجتبی مرات و رضا جواد پور در دور اول حد نصاب آرا را کسب و به عنوان نماینده موسسات فناور انتخاب شده بودند. دور دوم انتخابات به منظور انتخاب نماینده سوم روز چهارشنبه هفتم مهر ماه با رقابت محمد مهدی آرمان و محمد حسین پورشمس بندرآبادی برگزار که آرمان با کسب 26 رای به عنوان نماینده سوم انتخاب شد. محمد حسین پورشمس در دور دوم 16 رای را کسب نمود.

بدین ترتیب نمایندگان موسسات فناور طی انتخابات سال 95 به شرح ذیل می باشند که طبق آیین نامه به مدت یک سال به فعالیت خواهند پرداخت.

1- مجتبی مرات با 35 رای در دور اول

2- رضا جواد پور با 32 رای در دور اول

3- محمد مهدی آرمان با 26 رای در دور دوم

  • ۷ مهر, ۱۳۹۵